De website www.anjacopejans.be wordt beheerd door Anja Copejans

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring:
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Anja Copejans over jou verzamelt met als doel jou haar diensten en producten aan te bieden. Anja Copejans gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.Gegevens eenmanszaak Anja CopejansAdres: Jan Frans Willemsstraat 25 te 9240 ZeleOndernemersnummer: BE 0674.972.025, vallend onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Door Anja Copejans verzamelde persoonsgegevens:
Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, op de website een contactformulier of inschrijvingsformulier invult, zal je gevraagd worden om (persoons)gegevens in te vullen. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt.Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor-en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats en postcode;
 • Ondernemersnummer.

Met welk doel worden de persoonsgegevens?

 • Naam, adres- en bedrijfsgegevens: om de factuur op te maken;
 • Telefoonnummer: om je te kunnen contacteren mochten er lastminute wijzigingen zijn
 • Emailadres: communicatie verloopt voornamelijk via email, langs deze weg bezorg ik je de praktische informatie & updates over de door jou gereserveerde diensten.

De facturatiegegevens die worden achtergelaten of doorgemaild om opmaak van een factuur mogelijk te maken, worden bewaard in het facturatiesysteem waar enkel Anja Copejans en haar boekhouder toegang tot hebben. Er is een wettelijke verplichting facturen 10 jaar te bewaren, hierdoor blijven ook je gegevens tijdens die periode in het systeem bewaard.De persoonsgegevens die Anja Copejans ontvangt, zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar Anja Copejans waarop zij zo snel mogelijk zal reageren.

In kaart brengen van jouw websitebezoek:
Door algemene, niet-persoonlijke, bezoekgegevens te verzamelen, kan de werking van de website geoptimaliseerd worden voor de gebruikers. Deze gegevens (zoals IP-adres en browsergegevens) worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website.Er wordt op deze website ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Alle informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Nieuwsbrief
De emailadressen die worden gebruikt voor de nieuwsbrief van Anja Copejans werden verkregen doordat het emailadres vrijwillig achtergelaten werd op de website www.anjacopejans.be, doordat een online formulier werd ingevuld, doordat er een gratis test of bonus werd gedownload, doordat er contact opgenomen werd via email of doordat er werd deelgenomen aan een activiteit georganiseerd door Anja Copejans. De emailadressen worden toegevoegd aan de mailinglijst; De mailinglijst wordt gebruikt om 1 maal per maand een aantal tips & tricks uit te zenden die tevens een overzicht biedt van diensten, activiteiten en producten aangeboden door Anja Copejans. Je kan je steeds afmelden van de nieuwsbrieven die je ontvangt via de afmeldlink onderaan de bonusmail. Na de afmelding wordt je emailadres permanent verwijderd uit de mailinglijst.

Algemene voorwaarden
Dienstverlening door Anja Copejans
De algemene voorwaarden gelden voor de lezingen, workshops, trainingen en coaching.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenmanszaak Anja Copejans, met ondernemingsnummer BE 0674.972.025, vallend onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Artikel 1
De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 50,00) als schadebeding.

 1. Bij workshops dient het volledige bedrag van de factuur betaald te worden een week vooraf, tenzij anders is afgesproken. Zoniet kan de toegang geweigerd worden.
 2. Ook lezingen worden vooraf betaald, ten laatste een week voor de datum van de lezing.
 3. Coaching-gesprekken worden afgerekend de dag zelf onmiddellijk na het gesprek.
 4. De factuur wordt altijd via mail verstuurd.
 5. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren. Zoniet wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Artikel 2
Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden.De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.
Artikel 3
3.1 Indien de cliënt tijdens een meerdaagse workshop of traject beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd.
3.2  Dit geldt voor alle events georganiseerd door Anja Copejans.
Artikel 4
De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook, via de pagina van Anja Copejans, geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een inschrijving niet via de standaardprocedure verloopt, is deze pas definitief na aanvaarding door Anja Copejans.
Artikel 5
5.1 Workshops en lezingen: Bij annulatie tot 14 dagen op voorhand is de cliënt 50% verschuldigd. Annuleert de cliënt minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de cliënt het volledige bedrag verschuldigd maar mag zich wel laten vervangen door een derde.
5.2 Coachinggesprekken: Bij annulatie tot 24u op voorhand is de cliënt geen bedrag verschuldigd. Annuleert de cliënt minder dan 24u op voorhand is de klant 50% van het volledige bedrag dat per uur wordt aangerekend verschuldigd. Dit is afhankelijk van de duur van de sessie volgens waar de klant zich op dat moment in het traject bevindt.
5.3  Een annulering is pas geldig als ze schriftelijk per email gebeurt en na ontvangstmelding van Anja Copejans of telefonisch.
5.4  Bij het verplaatsen van een geboekte lezing of workshop door de cliënt wordt 50% van het overeengekomen bedrag onmiddelijk gefactureerd. Het saldo + eventuele verplaatsingskosten wordt afgerekend bij uitvoering van de overeengekomen opdracht.

Artikel 6
6.1 Eventuele klachten over de dienstverlening kunnen onmiddellijk gemeld worden tijdens de workshop of activiteit.
6.2 Na de workshop zal ook de mogelijkheid worden geboden om een evaluatieformulier in te vullen.
Artikel 7
Bij annulatie door Anja Copejans wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een workshop kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het moment dit voor Anja Copejans weer mogelijk is. Uiteraard is het niet de bedoeling dat dienstverlening zomaar wordt opgeschort noch kan de cliënt beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.
Artikel 8
8.1 Geen dienst van Anja Copejans is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.
8.2 Indien de cliënt volgens Anja Copejans nood heeft aan hulp door andere professionelen zal zij hierin haar verantwoordelijkheid nemen en de cliënt hierop wijzen.
8.3 Alles aangeboden door Anja Copejans is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei voor meer welbevinden. Het is de bedoeling dat ze een betere versie van zichzelf worden nadat ze zich hebben losgemaakt van het perfectionismepatroon dat hun leven beheerst wat voor overmatige negatieve stress heeft gezorgd.
Artikel 9
De aansprakelijkheid van Anja Copejans is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
Artikel 10
Anja Copejans is auteur, coach, changemaker en inspirator. De klant wordt bij workshops steeds door haar persoonlijk begeleid. Ook de lezingen worden door haar persoonlijk gefaciliteerd.
Artikel 11
11.1 De praktijk van Anja Copejans bevindt zich te Zele in de Jan Frans Willemsstraat 25. Hier gaan de persoonlijke coachingtrajecten door.
11.2 Ook workshops kunnen ter plaatse worden georganiseerd. De workshops die op verplaatsing doorgaan, worden aan dezelfde voorwaarden aangeboden voor de cliënt.
Artikel 12
12.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
12.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Anja Copejans

Deze algemene voorwaarden gaan in werking vanaf 1 juli 2021